Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

SO PowerView BV staat ingeschreven te Brechtsebaan 30, 2900 Schoten – België, hierna te noemen SO PowerView. Deze voorwaarden gelden voor alle website’s die worden beheerd van de SO PowerView.

SO Connected Coaching is de naam van de uitbating in de l’Orangerie, Petite Enneille 60, 6940 Durbuy, en biedt ondermeer onderdak aan de volgende diensten: SO Coaching, zijnde coaching en workshops, SO Apple, zijnde IT-diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een product of dienst door een klant. SO PowerView is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. Door het registreren op connectedcoaching.be of andere website’s van SO PowerView en of aankopen van een product of dienst, gaat de klant automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. SO PowerView zal de gegevens van de klant nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden van de nieuwsbrieven door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail. (zie verder ons Privacy reglement)

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de diensten vernoemde prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
4.3 SO PowerView kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke publicatie- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het inschrijvings- of offerteproces. Bij de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
5.2 De klant geeft SO PowerView toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij SO PowerView of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van SO PowerView of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd (Niet Goed Geld Terug Garantie)

7.1 SO PowerView hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeldt per dienst of product.
7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product of dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar inschrijving binnen 2 weken annuleren.
7.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal SO PowerView het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de klant terug betalen, met uitzondering van de eventueel reeds gemaakte kosten van materialen of inkoop. SO PowerView behoudt het recht om te vragen naar de redenen van annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

SO PowerView is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart SO PowerView tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 9. Overmacht

SO PowerView heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat SO PowerView gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Disclaimer voor connectedcoaching.be

SO PowerView BV, hierna te noemen SO PowerView, verleent u hierbij toegang tot connectedcoaching.be (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
SO PowerView behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SO PowerView spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SO PowerView.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SO PowerView. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SO PowerView nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SO PowerView.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SO PowerView, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deel deze pagina met