Domein Comenius

Hier vindt u de oorspronkelijke inhoud van de website domeincomenius.com


“Met een kern van zes personen wensen wij ons verdere leven en werk in te zetten voor de medemens via ‘Domein Comenius’.  Een plaats waar broederschap, een toonbeeld van éénheid, de mens werkelijk kan ondersteunen in moeilijke tijden dewelke binnen het toekomstbeeld zich aandringen. Domein Comenius is de vorming van een weldadig project in ondersteuning tot de mens, een ‘Klooster van de Nieuwe Tijd’.”     

De stichters.


Ad Rem (ter zake)

Om Domein Comenius mogelijk te maken is de ‘private stichting Domein Comenius’ opgericht met als doel het verwerven en beheren van het domein en zijn gebouwen. 

Inkomsten voor deze stichting komen met name vanuit schenkingen van sympathisanten, subsidies en vergoedingen voor het gebruik van de gebouwen en lokalen door de uitbaters en inwoners. 

De verdiensten van de stichting worden op het domein zelf benut zodat het domein beheerd en onderhouden kan worden.

Het Domein Comenius zelf voorziet in de mogelijkheid om activiteiten en ondersteuning als hulpbetoon aan de mensheid te ontplooien. 

Dit totaal hulpbetoon bevat:

 • aanbod tot verblijf;
 • aanbod tot voeding;
 • aanbod tot bezinning en innerlijke rust;
 • aanbod tot studie en onderricht van het levensbeschouwelijke;
 • aanbod tot ceremoniële vieringen.

Summary (samenvattend)

 • een filantropisch instituut;
 • een stichting zonder winstoogmerk;
 • activiteiten voor humanitaire doeleinden.

Waarom Comenius?


Jan Amos Comenius, geboren op 28 maart 1592 te Nivnice, Moravië, gestorven op 15 november 1670 te Amsterdam.

Comenius was een Tsjechisch filosoof, theoloog en pedagoog die boeken schreef over onderricht aan kinderen en hun ouders. Bovendien schreef hij veel adviezen voor volwassenen.

Hij was de eerste die een belangrijke rol speelde bij het illustreren van leerboeken waarin zintuigen een centraal staan bij de overdracht van informatie.

Tal van scholen en projecten dragen nu nog zijn naam vanwege het illustreren van informatie. De eerste geïllustreerde kinderencyclopedieën komen van zijn hand.

Enkele belangrijke werken van hem zijn:

 • Het Labyrint der Wereld en Het Paradijs des Harten (Labyrint světa a ráj srdce – 1631)
 • De Moederschool (Schola Materna – 1632)
 • De Weg van het Licht (Via Lucis – 1641)
 • De Grote Onderwijsleer (Didactica Magna – 1657)
 • De Zichtbare Wereld in Beeld (Orbis Sensualium Pictus – 1658) 
 • Het Ene Nodige (Unum Necessarium – 1668)

‘Domein Comenius’ wenst:

Het werk van J.A. Comenius in het onderricht verder te zetten. 

Wij richten ons met name op de pansofie waarbij het plaatsen van het leven binnen het grote kosmische geheel in een holistische beleving op een begrijpelijke wijze tot de mens gebracht kan worden. 

Dit zal ook visueel in aandacht gebracht worden op het domein. 

Kleuren, geuren, beelden, geluiden en gevoel worden binnen een eenheid in beleving gebracht zoals Comenius dat gedaan heeft. 

Deze schoonheid dient om de mens te voeden.

Onze wens is een filantropisch instituut te bieden, als assistentie tot menselijke evolutie. 

Een project dat staat voor wijsheid, waarheid en werkelijkheid.

“REBUS OMNIA SPONTE FLUANT ABSIT VIOLENTIA”
Alles vloeit vanzelf, er is geen geweld nodig.
(Lijfspreuk J.A. Comenius)


Fundatores (de stichters) 

Jozef Dresselaers – Grace Cools
Koos van Dieren – Marianne Kennis
Marijn Geurts – Bieke van Dieren

Namen die niet van gelijkende betekenis zijn als J.A. Comenius, doch personen die een sterke verbinding voelen met Comenius en zijn werk.

Vooral de informatie over de pansofie, daarbij aankoppelend het werk van Jozef Rulof dewelke ons verder onderricht over onze menselijke evolutie en de kosmologie, geeft ons hierbij de nodige steun en basis.

De stichters zijn mede geïnspireerd door Babaji en Domenius, de geestelijke leiders van dit project.

“Met een kern van zes personen wensen wij ons verdere leven en werk in te zetten voor de medemens via Domein Comenius. Een plaats waar broederschap, een toonbeeld van eenheid, de mens werkelijk kan ondersteunen in moeilijke tijden dewelke binnen het toekomstbeeld zich aandringen. Domein Comenius is de vorming van een weldadig project in ondersteuning tot de mens.”      

De stichters


Wat wensen wij op te bouwen?

Een Municipium – een gemeenschap waar iedereen dezelfde rechten en plichten draagt (eadem munia capiunt = ze dragen dezelfde lasten).

Een plaats waar een ceremoniële betekenis aan trouw en waarde u overvloeit. 

Een oud, reeds geworteld gebouw dat al lang stand houdt, vernieuwen en verfrissen voor deze doelen.

Een gebouw:

 • voor activiteiten, overnachtingen en eten in het meest brede aanbod;
 • voor studie en onderricht van het levensbeschouwelijke;
 • met een kapel voor geestelijke voeding, uiting van vrede en bewustzijn;
 • in een omgeving van natuur, water en ruimtelijkheid;
 • dat de zintuigen prikkelt, met oog voor details en verfijning, wat de mens zowel innerlijk als uiterlijk aanspreekt;
 • waar u zich veilig en beschermd voelt.

Een gebouw dat zijn wortels verbindt met de toekomst, een ‘Klooster van de Nieuwe Tijd’.


Cui bono? (wie heeft er baat bij?)

Domein Comenius biedt de mens:

 • een verblijf in natuurlijke stilte, in een stevige, inspirerende en ontspannen omgeving;
 • voeding met zuivere producten vanuit eigen kweek, uit eigen streek, bereid in eenvoud, op respectvolle wijze;
 • inspiratie tot ontwikkeling door cursus, lezing vanuit de pansofie en kosmologie;
 • muziek als basis voor creatieve inbreng naar tentoonstellingen, voordrachten en concerten;
 • een labyrint, waarin u uw eigen leven in beschouwing begroet, een weerspiegeling van eenvoud in het leven;
 • ceremoniële vieringen naar uw noden en behoeften, met zorg en aandacht voorbereid.

Domein Comenius is een plaats:

 • waar kinderen en volwassenen vrij kunnen zijn, hun ruimte kunnen ontdekken;
 • waar elkeen steeds opnieuw ontvangt wat hij/zij nodig heeft in elk moment van zijn/haar leven;
 • waar iedereen, zowel individueel als in groep, terecht kan om zichzelf in positie te veruiterlijken, met beschikking tot het huren van de nodige ruimten.

“De zoekende mens ervaart de wereld met haar zelfgenoegzaamheid en onoprechtheid als een doolhof totdat het dwalen leidt tot de grote innerlijke ommekeer.”(citaat uit het boek ‘Het labyrint der wereld en het paradijs des harten’; Comenius 1623) 


Offerimus (wij bieden)

U zoektWij bieden
opvangbegeleiding
ontmoetingnieuwe mensen
verbroederingsamenleving
innerlijke groeionderricht
vieringceremonieën, feest
rustbezinning
het diepere doel van het levenverdieping
uw hartservaringlevenswijsheid
hulp, fysiek, mentaal of geestelijkomhulling, warmte
krachtvisie, aandacht
een hernieuwde basisevolutie, re-integratie
mensen die wensen te delenmogelijkheid tot dienstbaarheid
creativiteittalent, vorming
samenwerkingvrijwilligerswerk
schoonheidkwaliteit, oog voor detail, natuur
voedingeenvoudige, natuurlijke maaltijden

“Het verzoek en het aanbod in de dagdagelijkse realiteitsbeleving van de mens kan herleid worden tot de essentie van eenvoud, zodat door kalmte en rust het ‘Ene Nodige’ ontwaakt door vooruitgang.” 
Babaji 2011


Ita est (en zo is het)

Wij danken u oprecht voor uw aandacht en voor uw bijdrage aan ons project ‘Domein Comenius’.

“Alle  verwarringen  in  de  wereld  hebben  slechts  één  oorzaak,  de  mens  kan  niet  het  nodige  van  het  onnodige  onderscheiden,  waardoor  hij  het  nodige  voorbijgaat  en  zich  bezighoudt  met  het  onnodige   en  daarin  verward  en  verstrikt  raakt.”  
(citaat  uit  het  boek  ‘Unum Necessarium’;  J.A.  Comenius  1668)

Deel deze pagina met