Bewust kiezen

In de leegte bent u waakzaam. 

Creëer voor uzelf een moment, een plaats, een gebied, een houding, een beweging, een beleving dewelke voor u leegte betekent. 

In actie zijn en in het niets zijn, ervaar voor uzelf uw houding in beide systemen. 
Hoe u deze ervaring rapporteert in uzelf, wordt van groot belang toekomend. 

U dient u bewust te zijn van dat wat actief is in u en rondom u. 
U dient u bewust te zijn van dat wat leegte is in u en rondom u. 
Daaruit ontstaat bewustzijn. 

U kan enkel bewust spreken en handelen wanneer u weet vanuit uzelf wat actief handelen is en wat verblijven is in leegte. 

Wanneer u beide niet hebt ervaren kan u niet bedenken wat de inhoud is van deze belevingen. En dit wordt u uitgedaagd in tal van lijnen in het komende kalenderjaar, collectief!

Leer onderscheid te maken tussen 2 keuzen. – Dit leert u bij conflicten!

U dient een onderscheid te kunnen maken naar evenwicht voor uzelf, naar uitersten voor uzelf, naar kracht en onmacht.
Dit leert u in uw houding te zijn in conflicten.

Wanneer u leert een onderscheid te maken tussen twee keuzen, houdingen, kan u snel innerlijk wijzigen. Wanneer u enkel het ene kent, blokkeert u uw systeem.

Wanneer u snel van het ene moment in het andere moment de tegenoverliggende belevingen herkent, stapt u in het ene veld of het andere voor beleving, in een innerlijk weten, in een overdenken, in een ervaring. 

Eenmaal u kiest voor een veld, blokkeert dit veld zich rondom u en is het moeilijk, vraagt het moed, (om) alsnog voor het andere veld te kiezen, daar u bepaald hebt naar ervaringen te zijn, daar uw eerste keuze een beleving is dewelke zich vastklampt en vasthoudt.

Dit beoefenen, alsook dit verdiepend woord tot u eigen te maken, vraagt alertheid.

Waarom is het zo van belang? – Uw geestelijke aard heeft nood aan vooruitgang.

Ik vertel dit in kleuren om het u te vergemakkelijken. Het gaat niet over wat goed is of beter is, het is enkel gekoppeld aan bewustzijn. 

(Situatie:) U dreigt in een conflict te treden met uzelf of met anderen.
(Oefening:) Vanuit uw denken, vanuit uw keuze, vanuit uw weten, kiest u voor de beleving rood of de beleving blauw.

Mogelijk is blauw rustiger dan rood, mogelijk geeft blauw u meer vrijheid en bent u gevangen in rood, creëert u meer gevolgen wanneer u in rood verwikkeld bent en meer vrijheid in de kleur blauw

De snelheid waarin u de beweging maakt kan u beoefenen door de herkenning van mijn woord te beoefenen. 

(Doel:) Zo leert u bewust in aarde zijn. Dit is van belang in uw evolutie, voornamelijk in uw eigen beleving, in dat wat uw geestelijke aard aan vooruitgang nodig heeft.

Waarom dit zo moeilijk is, is doordat de kleuren rood en blauw gerelateerd zijn aan andere kleuren dewelke zowel in rood als in blauw voorkomen, dewelke vanuit het oude u in een automatische beweging brengt, snel, gebruuskeerd, spontaan en impulsief te kiezen. En dit is niet bewust, dit is een gevolg van een repeteren in automatisch gedrag.

U leert door te schrijven. 

Maak notities waarin u uzelf aanleert welke beleving tegenover elkaar rust, leegte en drukte, chaos en emotie weergeeft, conflicten vergroot. 

In elke vorm, in elk moment, wordt u betrokken in partijdigheid. – Waarom kies ik het ene of het andere?

U gaat naar het toilet, hier in deze vestiging en u kiest de ene of de andere deur. Het is nu niet van belang welke deur u kiest, in beide treft u een toilet aan, doch weet dat de snelheid van keuze gebaseerd is op een inhoud dewelke u dient te herkennen in uzelf. Waarom neemt u het ene en niet het andere?

‘Waarom’ ontleedt in uzelf de bewegingen dewelke u maakt. En dit versnelt uw denkproces bij belangrijke keuzes, bij beslissingen dewelke uw evolutie beïnvloeden, versterken, bekrachtigen, alsook manipuleren, ontkrachten, tijdelijk blokkeren zelfs.

Het evenwicht dat u in uw woord brengt, in uw daad, naar keuze tot gevolg, leert u onderbouwen. En wanneer u belijst, kiest u steeds voor twee uitersten. Aan de ene kant het ene en aan de andere kant het andere.
Het is een spel, een woordspel kan u ervan maken u te trainen, te beoefenen mentaal. Belijst tal van woorden dewelke met keuze zijn onderbouwd en ervaar. 

Het belangrijkste, stel uzelf de vraag: ‘Waarom kies ik het ene of het andere?

Wanneer u stilstaat bij deze beweging in het overdenken tot waarom, opent u uw geestelijk oog, uw geestesvermogen, op te vangen welke richting op dat ogenblik voor u primeert, gekoppeld aan uw evolutie. Zo versnelt u transformatie, alsook vergemakkelijkt u elke keuze dewelke daarop volgt. 

U begrijpt dat de beoefening u helpt het moment van waarnemen, alvorens te kiezen, als een bewust moment duidelijkheid brengt vanuit een bron dewelke u onbekend is op dit ogenblik. Wanneer u leert werken met deze bron, waartoe momenteel tal van geestelijken alsook tal van adepten zich positioneren tot u te zijn, te beïnvloeden, uw bewust gedrag te ondersteunen, te versterken. 

Collectief geeft dit een gevolg. Elke keuze is als een wind dewelke uw omgeving raakt en verder en verder, elkeen in deze luchtstroom beroert, contacteert, aanraakt. 

Het is een moeilijke oefening, daar u niet herkent wat vanuit de bron, vanuit het moment voor uw keuze, voor uw beslissing, ontstaat, daar de mens bijna getraumatiseerd door het verleden een automatisme kent, snel, onbeheerst, de druk te leggen op zichzelf, te snel, te onbewust te handelen en te spreken.

Het moment waarin u deze leegte, dit bewust beleven, benut, is zeer kort. U kan geen uren overdenken alvorens in positie A of B te staan. Het moment is in het moment zelf, zoals een wind u inblaast wat bewustzijn is, een geestelijke u het moment bekroont in bron te zijn.

Het ombuigen van oorzaak en gevolg is mogelijk!

Nog meer in de verdieping naar dit woord dient u te weten dat door deze houding u oude conflicten dewelke in zijn automatismen de keuze bepaalt en beïnvloedt,  naar oorzaak en gevolg zijn, u ombuigt.

Bijvoorbeeld: Twee fictieve persoonlijkheden dewelke elkaar besmeuren, dewelke elkaar in woord en daad bekladden, een roddel dewelke zeer oud is en steeds opnieuw in het moment tot elkaar vertroebelt vanuit moment op moment op moment, door levens heen.

Wanneer deze twee in een onverwacht moment tot elkaar treden en zich alvorens het spreken een bewuste houding en tot de bron aangaan kunnen beoefenen, wijzigt zich de herhaaldelijke roddel.
Sterker nog, het is een bewust moment waarin beiden kunnen kiezen door alertheid en het aanspreken van de bron, het ene moment waarin de wind blaast vanuit geestelijke aard, het gehele vervolg keer op keer te wijzigen.

U allen onderschat de waarde van het moment dat u niet pakt, het moment waarin u oude conflicten naar oorzaak en gevolg ombuigt, alvorens opnieuw in reactie te treden.

Dit is belangrijk in de toekomst, leer bewust u te gedragen de kennis van het heelal in één moment neer te halen, gekoppeld aan de keuze van dat moment. Het reinigen van uw zonden gebeurt door u bewust te zijn.

Dat is de frequentie dewelke collectief in aarde tot elkeen gebeurt, zijn waarde uitstraalt, zijn frequentie nestelt (om) behulpzaam te zijn tot de mens dewelke dit niet begrijpt en in dit bukken nog dieper bukt dan te luisteren naar de bron en de wind te voelen, alvorens u toetreedt in de bewuste houding tot evenwicht te zijn van de ene positie en de andere.

En laat u niet misleiden door de manipulatie in uw eigen brein, van uw eigen verleden. 

Beleef het geluk, het stiltemoment dewelke bewustzijn begroet, te capteren en als een gebruiksvoorwerp te hanteren. En zij dewelke mijn woord over geluk herinneren, weten wat dit betekent. De beïnvloeding is groot dewelke de geestelijke aard voorziet, positief.

En wat als de mens zich afschermt, zich blokkeert, blind is voor dat ene moment waarop de mens bereikbaar is. Want in een onmiddellijk denken, hebt u u laten meevloeien in dat wat de tegenovergestelden tot elkaar in conflict voorzien en weet u niet meer welke kant te kiezen, (om) uw vooruitgang te ondersteunen. Dit is niet gekoppeld op dit ogenblik, aan de grote gebeurtenissen. Dit kan u in uw minimale houding beoefenen.

Ik verklaar dit in kring nader, na dit overleg.

(overleg, vraag en antwoord tijdens de KAPPA-avond)

Slotwoord: Dwangmatig zijn, wat is de andere kant? Een oefening als geschenk.

Ik dank u allen, ik groet u,

Babaji.